Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - 08.06.2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - 08.06.2018

vater Публикувана от vater | 10.06.2018
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - 08.06.2018

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

М О Т И В И
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов, намаляване на сроковете за групов лов. Предвижда се разработване на Стратегия за развитие на ловното стопанство.

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча, към настоящия момент границите на ловностопанските райони се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. С цел засилване на стабилността и гарантиране в най-висока степен интересите на ловците при промяна на границите на ловностопанските райони в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите документи при промяна границите на районите. Предвижда се съветите по лова да правят искания до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за промяна границите на ловностопанските райони на ловните дружини. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства.

От друга страна, с цел създаване на необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на границите на държавните ловностопански райони, в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, е предвидена възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите.

С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи в чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите. Предвидени са изискуемите документи.

Проектът на ЗИД на ЗЛОД предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня извън оградени площи. По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните.
С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка) и вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидена пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от ловния закон и вменено като задължение на министъра на околната среда и водите.

Друга промяна е свързана с разрешените средства за ловуване. Дава се право ловуването да се извършва освен с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие и с пневматично оръжие и лъкове.

Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. Също така се облекчава режима за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес.
С направените изменения и допълнения в закона се цели да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружини, както и опазването на кафявата мечка и превеждането на Закона в съответствие с европейското законодателство.

Проект Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, изтегли и прочети от тук: Прикачен файл  02_ZID_ZLOD(1).doc

Частична предварителна оценка на въздействието, изтегли и прочети от тук: Прикачен файл  04_ChPOV_ZID_ZLOD.doc

Краен срок на обществените обсъждания: 08.07.2018 г.