Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородните елени сменят рогата си през месеците

 февруари-март
 юли-август
 октомври-ноември

2. При спокоен ход, разст м/у стъпките от левите и десните крака при зрелите кошути на бл елен

 рядко надвишава 5 см
 е винаги по-голямо от 7см (до 25-30 см)
 е над 40 см

3. Бременността на женските на елена лопатар продължава

 6 месеца
 8 месеца
 12 месеца

4. Около опашката козината на сърната е

 сиво-кафява
 бяла
 жълтеникаво-червена

5. Половата зрелост при сърните настъпва обикновено

 след петата година
 на третата година
 на втората година

6. Брачният период на дивата свиня най-често е през месеците

 май-юни
 ноември-декември
 септември-октомври

7. Стъпките в дирята на дивата свиня са винаги

 успоредни на линията на вървене
 насочени косо навътре
 насочени навън

8. При дивата коза рога имат

 само женските
 само мъжките
 мъжките и женските

9. При обикновен ход малките копитца на дивата коза

 се отпечатват ясно
 се отпечатват само при твърда почва
 не се отпечатват

10. Зрелите женски мечки обикновено сватбуват

 през една година
 всяка година
 през 4 години

11. Рогата на муфлона са

 кухи
 плътни
 с разклонения

12. Вълкът се храни предимно със

 само дребни бозайници
 само едри бозайници
 едри и дребни бозайници

13. Опашката на дивия заек е къса и

 отгоре черна, отдолу бяла
 отгоре бяла, отдолу черна
 цялата е бяла

14. Кое от сетивата на дивия заек най-слабо е развито?

 Слух
 Обоняние
 Зрение

15. Стъпките в дирята на катерицата са наредени

 последователно
 зигзаобразно
 трапецовидно

16. Най-често масата на възрастната нутрия е

 около1-2 кг
 около 5-6 кг
 около 13-14 кг

17. Бременността при чакалите продължава около

 40 дни
 60 дни
 80 дни

18. В България лисицата е разпространена

 само високо в планините
 само в гората
 повсеместно

19. Енотовидното куче се храни

 само с животинска храна
 само с растителна храна
 с животинска и растителна храна

20. Женската дива котка ражда малките си най-често

 в гъста трева
 в дупки или в хралупи на стари дървета
 направо на земята в гъсти храсти