Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Женските на благородния елен раждат

 винаги само 1 малко
 1, рядко 2 малки
 обикновено 3-4 малки

2. Различават ли се изпражненията на мъжките благородни елени от тези на женските

 Да - различават се по формата
 Да - различават се по мирис
 Не - не се различават

3. Естествените находища на елена лопатар се намират в

 Северна Европа
 Сибир
 Средиземноморието

4. След смяната на кои рога при елена лопатар започва развитието на лопатата?

 На вторите
 На петите
 На шестите

5. Половата зрелост при сърните настъпва обикновено

 след петата година
 на третата година
 на втората година

6. Дивите свине

 не обичат да се калят
 обичат много да се калят
 се калят само по изключение

7. Бременността при дивата свиня продължава около

 8 - 10 седмици
 18 - 20 седмици
 28 - 30 седмици

8. Брачният период на дивата коза е през месеците

 август-септември
 ноември-декември
 февруари-март

9. Женските диви кози обикновено раждат

 1, рядко 2 малки
 2-3 малки
 3-4 малки

10. Как са насочени стъпките в дирята на мечката спрямо линията на движение?

 Навън
 Косо навътре
 Успоредно

11. Брачният период на муфлона е главно през месец

 октомври
 декември
 юли

12. Брачният период на вълка е през месеците

 септември-ноември
 януари-февруари
 юли-септември

13. Новородените диви зайчета са

 неразвити, неокосмени и слепи
 прогледнали, добре развити и окосмени
 неразвити, неокосмени и прогледнали

14. Кое от сетивата на дивия заек най-слабо е развито?

 Слух
 Обоняние
 Зрение

15. Обикновено половата зрелост при катерицата настъпва на около

 6 месеца
 12 месеца
 24 месеца

16. Брачният период на чакала е през месеците

 ноември-декември
 февруари-март
 септември-октомври

17. Бременността при чакалите продължава около

 40 дни
 60 дни
 80 дни

18. Бременността при лисиците продължава около

 35 дни
 55 дни
 85 дни

19. Краката на лисицата в долната си част са

 червени
 жълти
 черни

20. В България дивата котка е разпространена

 повсеместно, с ограничена численост
 само в старите букови гори
 само в старите дъбови гори