Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 62 от 12.07.2013г.

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 62 от 12.07.2013г.

vater Публикувана от vater | 22.01.2014
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

ДВ. бр. 62 от 12.07.2013г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 20 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 91 от 21 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 89 от 12 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г.

Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти.

Чл. 2. (1) (доп., ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът в Република България е частна държавна собственост с изключение на случаите, определени с този закон.
(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.
(3) (нова, ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дивечът, закупен от лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, който се отглежда във ферми и бази за интензивно стопанисване на дивеча, е тяхна собственост, докато е в оградените площи.

Чл. 3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.
(2) (доп., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов.
(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов.

 Чл. 4. (1) (изм., ДВ, бр. 64 от 2007 г., предишен текст на чл. 4, ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от министъра на земеделието и храните.
(2) (нова, ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.

 Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.
(2) Обект на лов са:
1. (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение № 1;
2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;
3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.
(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.
(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.
(5) (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в приложение № 1.

Законът може да прочетете или изтеглите от тук: ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ ДИВЕЧА