Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Внесоха предложение в НС за разрешаване на заглушителите по време на лов (документ)

Внесоха предложение в НС за разрешаване на заглушителите по време на лов (документ)

vater Публикувана от vater | 11.02.2019
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Внесоха предложение в НС за разрешаване на заглушителите по време на лов (документ)

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТАПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.83, ал.1 от ПОДНС, внасям аргументирано предложение, за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 802-01-50, внесен от Министeрски съвет на 05.11.2018г. и приет на първо гласуване от Народното събрание на Република България 12.12.2018г., както следва:

Създава се нов параграф …

Чл. 77 се изменя по следния начин, като се създава нова ал. (5) която гласи:  

ал. (5)  На лицата  по чл. 76, ал.  2, притежаващи ловно нарезно оръжие се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на суппресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76 ал. (4).

Създава се нов параграф …

В чл. 126 се създава нова ал. 8, която гласи: физически лица пребиваващи на територията на трети държави могат да  изнасят огнестрелни оръжия за самоотбрана, лов, спортни и за културни цели и боеприпаси за тях след издаването на разрешителни за придобиване от ГДНП на МВР. Лицата следва да представят заверено копие на разрешителното си от дипломатическото представителство на съответната трета държава и платена държавна такса. Разрешителното се издава от директора на ДНСП на МВР или от упълномощено от него лице.

§ 1 т. 22 от Допълнителните разпоредби да се измени така:

т. 22. "Основен компонент на огнестрелно оръжие" е затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, суппрeсор, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.

§ 1 т. 35 от Допълнителните разпоредби да се измени така:

т. 35 "Част на огнестрелно оръжие" е всеки компонент или резервен компонент, специално проектиран за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие, да намалява звука от изстрела с не повече от 45 децибела, а също така, може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление различно от стрелящия.

§ 1 от Допълнителните разпоредби да се измени така, създава се нова точка 36:

т. 36 Суппресор е всяко едно устройство предназначено за намаляване на звука от изстрел на дългоцевно нарезно оръжие, като намалението на звука е с не повече  от 45 децибела, а също така, може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление различно от стрелящия.

§5, чл.9 ал.1 т.6 придобива следния вид:

т.6 „Трансферът, търговията и придобиването на предупредителните и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7."

§46 от преходните и заключителни разпоредби на внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехтическите изделия, да бъде изменен по следния начин:

§ 46. т 1. Юридическите лица – търговци ,които към момента на влизане в сила на този закон притежават предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изскванията на чл. 4 ал. 7 да могат да осъщствяват търговска дейност с тях, до изчерпване на наличните към момента на влизане на този закон в сила складови наличности.

т. 2. Във връзка с предходното изречение, физическите лица могат да придобиват и регистрират предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изискванията на чл. 4 ал. 7., по досегашния ред.

т. 3. Физическите лица, които притежават регистрирани предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изискванията на чл. 4 ал. 7., могат да ги носят, съхраняват и употребяват при досегашния ред, да имат право да прехвърлят собствеността върху тях.

МОТИВИ:

Така предложените промени в текстовете, са наложителни и адекватни, поради следните причини:
           
- Употребата на суппресори е разрешена, а в някои случаи е и задължителна по време на лов в най-големите държави на ЕС – Федерална Република Германия, Република Франция, Обединеното Кралство,  всички скандинавски държави, Словакия и т.н.
    
- В някои европейски държави използването на суппресори е задължителна, и когато ловци от тези държави дойдат на ловен туризъм в България те реално трябва да попаднат под ударите на сега действащия закон. Това отблъсква част от тях, тъй като вече има ловни карабини, които са с фабрично монтирани суппресори.
    
- Намаляването на звука при изстрел не плаши животните намиращи се на територията, на която се ловува.

- Защо така изброените по-горе Европейски държави, са регламентирали упротребата на суппресори при дългоцевните ловни оръжия с нарезна цев в своята нормативна уредба:
    
- Основните Европейски нормативни актове контролиращи нивото на шум и вибрации не разрешават осъществяване на трудови и други видове дейности при стойности на нивата на шум по-големи 137 децибела. При констатирани нива на шум над 137 децибела, задължително се предписват мерки за намаляване на шума при неговия източник, без значение дали се използват индивидуални средства за защита на слуха. Основните и най-често използвани при лов и спорт, оръжия и боеприпаси на територията на Европейския съюз при произвеждане на изстрел достигат стойности от 150 децибела и повече в зависимост от калибъра и типа на използваното оръжие.
    
- Защо мерките срещу шума са толкова строги и имат толкова голям обхват, законодателите във всички изброени по-горе държави изхождат от необратимостта на уврежданията, които се нанасят на слуховият апарат и като цялост на човешкото здраве високи нива на шум. Медицинските заключения в тази насока са неоспорими. Очевидно е че същата позиция се споделя и от Европейската агенция по околна среда виж страница https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise.
    
- Термин суппресори, тъй като при последните изменения на Директива  (EU) 2017/853, В Европейския парламент беше възприето че при работни обсъждания, съставяне на предложения, изработване на окончателни текстове на Директивата, е най-удачно да се използва английски език и английски термини и наименования, обозначаващи оръжия, части за оръжия и т.н., доколкото тези термини и наименования са най-разпознаваеми за всички, считаме за необходимо да бъде възприет термина суппресор с цел избягване на всякаква опасност от двусмислено тълкуване и неточност.

- На последно място, без да се впускаме в крайни технически описания относно устройството на суппресорите искаме да бъде направено следното много важно уточнение, устройствато на супресориите, не премахва шума от изстрела от огнестрелно оръжие, а го намалява до приемливи, безопасни граници за слуховия апарат на човека, като онагледяване на промените на шума при използване на суппресор за огнестрелно оръжие прилагаме таблица от направени измервания в непосредствена близост до слуховия апарат на най-разпространените в Европа, боеприпаси използвани за лов и спорт. Таблицата и самото изследване са достъпни на страницата на https://www.dwj.de/


- Искането за промяна на предложенията от Вносителя текст на § 46, не е съобразено с реалната действителност по отношение на наличностите на предупредителни и сигнални оръжия в търговската мрежа, към момента на внасяне на законопроекта за изменение и допълнение липсва акт по чл. 10а параграф 3 от Директива 91/477/ЕИО, по тази причина в юридически лица-търговци, продължават обичайната си търговска дейност с предупредителни и сигнални оръжия напълно в съответствие с действуващото законодателство и съответно подържат складови наличности. С така предложените текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехтическите изделия, след влизане в сила на променения Закон, складовите наличности от предупредителни и сигнални оръжия се превръщат в незаконни .

Не са предвидени компенсации, гратисни срокове, възможност за техническо привеждане на наличните предупредителни и сигнални оръжия в съответствие с новите технически изисквания / както е отбелязано по-горе към момента на внасяне на Законопроекта такива технически изисквания няма/ ред на утилизация при невъзможност да се преработят наличните предупредителни и сигнални оръжия и т.н., дефакто е налице прикрита национализация на значително по стойност движимо имущество придобито на напълно законни основания.

ВНОСИТЕЛ:

АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ

Повече за суппресорите може да прочетете тук: ЗАГЛУШИТЕЛИТЕ от Роберт Атанасов

Четете още в БГ ЛОВ за инициативите на Александър Сабанов: Внесоха в НС нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД