Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Клуб БТГ - ТП » Устав на Сдружение Клуб Българско трицветно гонче - трицветен палаш

Устав на Сдружение Клуб Българско трицветно гонче - трицветен палаш

vater Публикувана от vater | 30.08.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ -ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ

                                                  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1.(1)СДРУЖЕНИЕ " КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ-ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ" наричано по-долу за краткост “сдружението” е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Обединяваща физически и юридически лица,  притежатели и любители на български трицветни гончета /палаши/то е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

            (2) КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ-ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ е последовател на целите, стандартите и задачите на д-р Тодор Гайтанджиев за породата Българско трицветно гонче-трицветен палаш,предоставени от зооинж.Венелин Динчев.

(3)  КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ-ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени  вноски.

                                                      НАИМЕНОВАНИЕ

      Чл.2.(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ-ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ, което може да се изписва накратко КБТГТП.

        По-долу за краткост се използуват: КБТГТП, Дружеството, Сдружението.

       (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

                                                   СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

        Чл.3. Седалището и адресът на управление на  СДРУЖЕНИЕ КЛУБ БЪЛГАРСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ-ТРИЦВЕТЕН ПАЛАШ е Република България,   гр.Момчилград;ул.Гюмюрджинска53вхА; ет.2; ап3.общ.Момчилград;обл.Кърджали

                                                                 ЦЕЛИ

         Чл.4.(1) Сдружението представлява обидинение на физически и юредически лица  Тя е мирогледно и политически неутрална. Дейността и е безкористна, тя не преследва преди всичко свои икономически цели. Средствата на дружеството могат да бъдат използувани само за уставни цели. Членовете в качеството си на такива, не получават никакви субсидии от средствата на Дружеството. Нито едно лице не трябва да се облагодетелства чрез разходи, чужди на целите на КБТГТП или чрез несъразмерно високи заплащания.

          (2)КБТГТП  осъществява дейността си съобразно законите в Република България, своя Устав и правилници, както и Решенията на ръководните си органи.

          (3) Дружеството може да членува във вътрешни и международни организации, сдружения и други, имащи отношение към кинологията, след решение на Общото си събрание.

          Чл.5. КБТГТП си поставя следните цели :

           (1) Ръководство, контрол и насърчаване на отглеждането на трицветни гончета, подходящи и необходими като кучета за лов на едър и дребен космат дивеч.

           (2)  Подпомагане и насърчаване  отглеждането на български трицветни гончета -трицветни палаши от ловци и любители на породата

           (3)  Запазване, укрепване и развитие на вродените качества за приложение на гончето в ловът,повишаване на физическите и психическите му способности и издръжливост.Отглеждане на кучета за ловното стопанство с добри заложби.

                 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

           Чл.6. Средствата ,с които сдружението ще постига своите цели са:

(1) Подкрепа на селекционните и генетични изследвания, на научни разработки в областта на храненето, стопанисването и борбата с болестите.

             (2) Спортна дейност и посредством телесно закаляване на стопани и любители на български трицветни гончета и грижа за добрите отношения помежду им.

             (3)  Разяснителна работа и агитационна дейност за породата, преди всичко по отношение на ловните възможности за използуване на гончето, изработване на  рекламни материали и сувенири с тази тематика, като придобитите средства се използуват за постигане на посочените в устава цели.

            (4) Събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към българското трицветно гонче, както и към неговото развъждане и обучение.

            (5) Насърчаване и обучение на членовете на КБТГТП при развъждането, отглеждането и стопанисването на български трицветни гончета.

        (6) Води непрестанна борба с всички законови средства срещу организирането и провеждането на боеве с кучета и срещу професионалната търговия с кучета, съгласно определението, посочено в документите на Международната федерация по кинология – FCI.

          (7) Покупко-продажба на съоражения,дивеч и дивечови продукти с цел

обучение и запазване качествата на породите.

           (8) Изграждане и подържане на съоражения за обучение на кучета.

           (9) Наемане на ловно стопански терени,съгласно закона.Организиране на ловни излети съгласно закона за български и чуждестрани ловци с цел популязиране на породата.

        За провеждането на дружествените задачи и за постигане на целите Сдружението издава съответните правилници.

                             ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

           Чл.7. Сдружението ще осъществява дейност в частна полза.

                                               ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

           Чл.8. Предметът на дейност на сдружението е:

(1) Установяване,поддържане и запазване на породните характеристики съгласно стандарта предложен от д-р Тодор Гайтанджиев предоставен от зооинж.Венелин Динчев

            (2) Водене и публикуване на  "Родословна книга" и друга определена от законите или вътрешните правилници документация за българското трицветно гонче-трицветен палаш.

             (3) Издаване на рекламни и просветни статии и други материали за трицветното ни гонче, неговото развъждане и ползуване.

            (4) Провеждане и подкрепа на научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността и животинската психология, както и отглеждане , стопанисване и лечение .

             (5) Контрол на развъждането , стопанисването и обучението на български трицветни гончета.

             (6)  Насърчаване и употреба на български трицветни гончета като куче със ловностопанско предназначение,  куче-помощник.

             (7) Ежегоден отбор на животните за разплод.

            (8) Провеждане на свои и поддържане на признати от FCI - Международната федерация по кинология мероприятия по развъждане и демонстрация на постижения в обучението.

             (9) Подготовка на квалифицирани съдии за атестация на разплодниците, на развъдната работа и на обучението.

                                                          СРОК

             Чл.9. Сдружението се учредява за неопределен срок.

МЕСТНИ ГРУПИ

             Чл.10.(1) Местната група е основната единица на сдружението, предназначена да осигури развитието на породата “българско трицветно гонче-трицветен палаш” в дадено населено място или община и да обезпечи възможности за взаимопомощ и постоянна обмяна на опит и сведения между членовете наКБТГТП в населеното място или общината.

                        (2) В едно населено място може да има само една местна група. За сформирането на местна група са необходими поне трима членове наКБТГТП. В особени случаи, може със съгласието на УС на КБТГТП, в едно населено място да има и повече от една местна група.    

                        (3) Задачи на местните групи: На местните групи се възлага изпълнението на задачите на КБТГТП, доколкото това е възможно в местен обсег, особено по отношение на взаимния обмен на опит между членовете при развъждането, обучението и всички въпроси, засягащи гончето. Провеждането на изпити, отбор на разплодници и местни изложби се извършват само при спазването на изискванията на КБТГТП и Международната федерация по кинология, след одобрение от Управителния съвет.

(4) Положение на местните групи по отношение на КБТГТП:

а/  към местните групи могат да принадлежат само членове на КБТГТП.

б/ местните групи не са юридически лица. За тях важи приетият от КБТГТП  Устав. Те не могат да издават свои актове и  устройствени правила.

в/   КБТГТП не отговаря за задължения на местните групи, поети без съответно решение на Управителния съвет или на Общото събрание.

            Чл. 11. (1)УС на КБТГТП  може да разпусне една местна група в случай , когато отношенията в нея са толкова разстроени, че и след посредническата намеса на УС не настъпва подобрение. Същото важи и за местните групи, които са останали с по-малко от трима членове или по други обстоятелства вече не са жизнеспособни.

(2) в случаите по предходната алинея, при създаване на нова местна група на мястото на разпуснатата, тя може да ползва имуществото на КБТГТП, което е било предоставено на разпуснатата, а в останалите случаи имуществото се пада на КБТГТП.

                       ЧЛЕНСКИ ВНОС И ФИНАНСОВА ГОДИНА

             Чл.12.(1) Финансовата година за КБТГТП е календарната година.

               (2) Годишният членски внос се определят от УС с одобрението на Общото събрание. Младежи под 18 години, плащат намален с 50 % членски внос. Членският внос за текущата година се заплаща до 31 март.

              (3) Новопостъпващите членове, заедно с членския внос трябва да внесат и встъпителна такса, чийто размер се определя от УС. Заплащането на встъпителната такса е в пълен размер, независимо от датата на подаване на молбата.

              (4) Плащането на първия годишен членски внос и встъпителна такса става заедно с подаването на молбата за членство.

                                                  ЧЛЕНСТВО

         Чл.13.(1) Членската маса се състои от редовни и почетни членове.

          (2) Редовен член може да бъде всеки притежател на Българско трицветно гонче трицветен палаш или лице желаещо да допринесе за развитието на породата, който е дееспособен, неосъждан (за физическите лица) и необявен в несъстоятелност или ликвидация (за юридическите лица). Непълнолетни също могат да получат членство, ако молбата за членство е преподписана поне от единия родител /настойник/. Членството е доброволно, безкористно, лично и непрехвърлимо, с изключение на имуществените задължения.

          (3) Нямат право да бъдат членове на КБТГТП

           а/ лица, членове на киноложки организации, които са противопоставени на Международната Федерация по Кинология - FCI, както и самите организации.

        б/ професионални търговци на кучета, съгласно правилниците на Международната федерация по кинология.

          (4) Организации като членове: Юридически лица, могат да встъпят като редовни членове, като се представляват от законните им представители или от изрично упълномощен от законните представители пълномощник.

          (5) За почетни членове се обявяват по предложение на УС или на Общото събрание лица, които имат особени заслуги към делото за възстановяване и съхранение на породата«българско трицветно гонче-трицветен палаш».

                                         Придобиване на членство

          Чл.14.(1) Членството в сдружението е доброволно.

          (2) Учредителите стават членове на сдружението по право.Нови членове се приемат по тяхно саморъчно подписано заявление до управителния съвет, в което декларират, че са запознати  и приемат разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

           (3) Заявленията за встъпване в КБТГТПса по образец и се подават до УС.

           (4) Собственоръчно подписаното заявление е обвързващо и задължава за плащането на встъпителната такса и членски внос за текущата година.

           (5) Приемането на кандидата се потвърждава чрез изпращане на членска карта на посочен от него адрес или личното й връчване. Отказът  за приемане се аргументира.

                                    Права и задължения на членовете

           Чл.15. (1) Доколкото в Устава не се регламентира друго, всички членове имат еднакви права и задължения. Прекратяването на членството не освобождава от неуредени задължения към КБТГТП. Евентуални печалби на Сдружението трябва да се използуват само за уставни цели. Членовете не получават никакви дялове от печалбата, както и никаква материална подкрепа от Сдружението.

            (2) Чрез подписване на заявлението за членство и плащане на членския внос , членовете признават Устава и произтичащите от него правила и се подчиняват на приетите от КБТГТП и неговите органи решения, както и на клаузите на Устава и Правилниците.

            (3) Всеки приет член, чиито права не са преустановени, има право на глас и право да прави предложения:

а/ Може да бъде избран за член на органите на КБТГТП и постът му да бъде потвърден, ако за това няма никакви сериозни пречки;             

            б/ Да бъде информиран за  дейността на Сдружението                                              

в/ Да ползува имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива възложени с решение на тези органи. Има право да ползва всички създадени или наети от KБТГТП съоръжения. Съоръженията на една местна група са на разположение на членовете на същата и на такива гости, на които групата е разрешила достъп и ползване;

г/ Има право да иска съвет от УС и от подразделенията по всеки въпрос, имащ отношение към развъждането и стопанисването на трицветното ни гонче, доколкото не се касае за въпроси от търговски или личен характер

д/ Да  ползва  резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

е/ Членът не отговаря лично за задълженията на КБТГТП;

            (4) Членовете на сдружението са длъжни:

а/ Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на  ръководните органи на сдружението;

б/ Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяването на целите му;

в/ Да издигат авторитета на сдружението , да помагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

г/ Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

е/ Да вписват своите кучета само в “Родословна книга» за български трицветни гончета водена от КБТГТП, в родословни таблици или други публикации да дават само регистрационния номер от Родословната книга на КБТГТП и признатите от КБТГТП знаци и отличия. Да спазват точно правилата за даване на информация за Родословната книга;

ж/ Да подкрепят само признатите от БФК, КБТГТП и FCI отличия и награди в страната и чужбина, както и само признатите от БФК, КБТГТП и FCI мероприятия;

з/ За промяна на адреса си да уведомяват УС на КБТГТП  веднага;

и/ Да не споменават за оплаквания и обвинения, отнасящи се против членове на Сдружението при мероприятия или събрания и да пазят в тайна поверителни документи и съобщения;

к/ На всяка кучка, заплодена от тяхно мъжко куче, да попълнят “Удостоверение за съешаване”;

л/ към задачите на членовете спадат и усилията за всестранно подпомагане на Сдружението и набирането на нови приятели на породата «българско трицветно гонче-трицветен палаш»; 

      Чл.16. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване;

      Чл.17. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

                                          Прекратяване на членство

      Чл.18. Членството в сдружението се прекратява:

-  при напускане с едностранно писмено волеизявление, отправено до УС. Заявлението за напускане трябва да е саморъчно написано и да се внесе лично или да се изпрати с препоръчано писмо до УС. Общи съобщения на няколко члена са невалидни. В деня на напускането или изключването се прекратяват всички членски права, но остават в сила възникнали по време на членството задължения. 

- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическата личност на член на сдружението;

- с изключването. Изключването става според Правилника за наказанията на КБТГТП, който е съставна част на Устава. Решението за изключване може да се обжалва пред ОС;

- с прекратяване на сдружението;

- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски за годината или системно неучастие в дейността на сдружението;

         Чл.19. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на УС, когато:

а) Нарушава предвидените в чл. 15(4) задължения;

б) Извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението  неприемливо.

в) При маловажни случаи на нарушения по чл. 15(4) Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на които изключва провинилия се член.

          Чл.20. Отпадането се счита за настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на сдружението :

а) Не е внесъл навреме вноска по членския си внос;

б) Не е заплатил каквато и да е услуга на Сдружението (издаване на родословие, участие на изложба ,изпитание на гатер или преглед и др.)

в) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението и той докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

          Чл.21. При прекратяване на членството или отпадане сдружениетото не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си или отпаднал член на сдружението е длъжен да заплати просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

                                          ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

           Чл.22. Органи на Клуб българско трицветно гонче-трицветен палаш са:

            (1) Общо събрание;

            (2) Управителен съвет;

            (3) Главен секретар

                                                  ОБЩО СЪБРАНИЕ

           Чл.23.(1) Общото събрание се състои от :

            а/ Всички членове на сдружението ;

            б/ От Управителния съвет и Главния секретар.

           (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

                                     Компетентност на общото събрание

            Чл.24. Общото събрание:

             а/ Приема доклада на председателя за дейността на Управителния съвет и доклада на Главния секретар;

             б/ Приема доклада на заместник председателя, отговорника по развъждането, отговорника по обучението и Председателя на Съдийския съвет.

             в/ Проверява воденето на сметките на касата и на наличностите, докладвани от касиера.

             г/  Изменя и допълва Устава;

             д/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

             е/ Избира  проверител или одитор;

             ж/ Обсъжда и приема план за дейността на сдружението за следващата година;

             з/  Приема  правилници;

             и/ Взема  решения за разпускане или преобразуване на сдружението;

             к/ Взема решения за участие в други организации;

             л/ Определя основни насоки и програми за дейността на сдружението, приема бюджета;

             м/ Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

                                                           Свикване

              Чл.25. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението поне веднъж годишно. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

              Чл.26. Инициативата по свикването на Общото събрание има Управителният съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварени от тях лица.

                                                       Право на сведения

              Чл.27. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща до председателите на местни групи към КБТГТП с препоръчани писма, не по-рано от един месец преди датата на събранието.

              Чл.28. Към датата на изпращане на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието , трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

                                                         Кворум

              Чл.29.(1) Общото събрание е законно, ако е правилно свикано и присъстват най-малко  половината от всички членове. Ако не се явят нужния брой членове, събранието  се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.

              (2) Кворумът се установява от председателя на УС  по списък, в който се отразяват имената  на присъстващите членове, подписва се от тях ,заверява се  от председателя на УС и се прилага към протокола за него.

                                                       Гласуване

              Чл.30. (1) При гласуване всеки член от сдружението има право на един глас, както и правото със собственоръчно подписано пълномощно да упълномощава друг член на КБТГТП да го представлява.

                        (2) Всеки член може да представлява само един друг член, който не присъства.

                                              Конфликт на интереси

              Чл.31.Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси отнясящи се до:

а) него, негов съпруг или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство – до втора степен.

б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

                                                      Решения

               Чл.32. Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 глас/ от присъстващите. При равен брой гласове “За” и “Против”, определящ е гласът на водещия събранието. Решенията за изменение и допълване на Устава се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

               Чл.33. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако има пълно единодушие.

                                                     Протокол

               Чл.34.(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателя на УС или изрично упълномощено от него лице и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

              (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

              (3) Всеки член присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

                                                     Контрол         

              Чл. 35.Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и другите органи на КБТГТП. Те подлежат на съдебен контрол относно законосъобразността им и съответствие с Устава. Всеки член на сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

                       УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

              Чл.36.(1)  УС се състои от три лица- членове на сдружението:

               - Председател

               - Заместник председател

               - Касиер

                                                       Мандат

               Чл.37.(1) УС се избира за срок от пет години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. УС остава на длъжност до нови избори. Ако един от членовете на Управителния съвет напусне по време на мандата си, на следващото Общо събрание трябва да се избере нов член до края на мандата на УС. До новите избори УС може да определи заместник на напусналия член. При наличие на основателни причини, с решение на Общото събрание, член на УС може да бъде освободен от длъжност преди изтичането на мандата му.

                 (2) УС се избира измежду членовете на Сдружението  от Общото събрание.

          (3) Членовете на УС имат право на глас, доколкото в този Устав няма изключения.

                 (4) Общото събрание може да избере заслужил и многогодишен Председател за Почетен Председател с право на участие и глас в УС.

                                                    Правомощия

                Чл.38. Управителния съвет:

      1. Екoмпетентен да решава всички въпроси от дейността на КБТГТП, с изключение на тези, спадащи в правата на Общото събрание.

      2. Потвърждава  избора на членовете на УС на местните групи , надзирава работата на комисиите и управлението на имуществото на КБТГТП, свиква  Общото събрание.

      3. Дава предложения на Съвета на съдиите за дисциплинарно наказание или отнемане правата на даден съдия.

      4. Прави възражения във връзка с Родословната книга, защита името на развъдник и на всички издадени от Сдружението отличия и награди за развъдна, изложбена и изпитна дейност.

      5. Осигурява изпълнението   на решенията на Общото събрание.

      6. Разпорежда се с имуществото на КБТГТП при спазване на изискванията на Устава.

      7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението и проект за бюджет.

      8. Определя реда и организира извършването на дейността на дружеството.

      9. Определя своя правилник за работа, изготвен при спазване на закона и устава.

                                                Заседания

          Чл.39. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на шест месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове, изпратено до председателя с писмо с обратна разписка. Ако председателя не свика заседание в седемдневен срок от получаването на писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

          Чл.40. Заседанието е редовно , ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

           (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание , ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

           (3) Относно протоколите на заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.34.

           Чл.41. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от посочен от Председателя негов член.

                                                       Решения

          Чл.42. Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 14, ал.2 ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

                                                       Контрол

          Чл.43. Всеки заинтерисован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие  със закона, този устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването , но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

                     Отговорност на членовете на  Управителния  съвет

           Чл.44. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си , увреждащи имуществото и интересите на  сдружението.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ