Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Клуб БТГ - ТП » Учредителен протокол на Сдружение Клуб Българско трицветно гонче - трицветен палаш

Учредителен протокол на Сдружение Клуб Българско трицветно гонче - трицветен палаш

vater Публикувана от vater | 30.08.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

П Р О Т О К О Л

от Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза с наименование „Сдружение Българско трицветно гонче-трицветен палаш”- гр. Момчилград

Днес, 02.07.2009 г. в гр. Момчилград се състоя учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза с наименование „Сдружение Българско трицветно гонче-трицветен палаш”- гр.Момчилград

УЧРЕДИТЕЛИ:

1..Васил Сашев Георгиев

2..Радослав Лазаринов Рачев

3.Илиян Райчев Ангелушев

4.Райчо Илиев Ангелушев

5.Митко Илиев Ангелушев

Събранието протече при следния дневен ред:

т. 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза с наименование„Сдружение Българско трицветно гонче-трицветен палаш”- гр. Момчилград, определяне на седалище, предмет на дейност, цели и средствата за постигането,представляващ сдружението  и приемане на устав на Сдружението.

т. 2.Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението.

По т. 1 от дневния ред учредителите единодушно взеха следното

  РЕШЕНИЕ:

УЧРЕДЯВА СЕ Сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА, с наименование „Сдружение Българско трицветно гонче-трицветен палаш”- гр. Момчилград.
Седалището на Сдружението е в гр. Момчилград,ул.Гюморджийска 53; вх.А; ет.2; ап. 3;
Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Предметът на дейност е следният:

1.Установяване,поддържане и запазване на породните характеристики съгласно стандарта.

            2. Водене и публикуване на  “Родословнакнига» и друга определена от законите или вътрешните правилници документация за българското трицветно гонче-трицветен палаш.

             3. Издаване на рекламни и просветни статии и други материали за трицветното ни гонче, неговото развъждане и ползуване.

            4. Провеждане и подкрепа на научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността и животинската психология, както и отглеждане , стопанисване и лечение .

             5. Контрол на развъждането , стопанисването и обучението на български трицветни гончета.

             6. Насърчаване и употреба на български трицветни гончета като куче със ловностопанско предназначение,  куче-помощник.

             7. Ежегоден отбор на животните за разплод.

            8. Провеждане на свои и поддържане на признати от  - Международната федерация по кинологиямероприятия по развъждане и демонстрация на постижения в обучението.

             9. Подготовка на квалифицирани съдии за атестация на разплодниците, на развъдната работа и на обучението.

Основни цели на Сдружението са:

  1.Ръководство, контрол и насърчаване на отглеждането на трицветни гончета, подходящи и необходими като кучета за лов на едър космат дивеч.

           2. Подпомагане и насърчаване  отглеждането на български трицветни гончета -трицветни палаши от ловци и любители на породата

           3. Запазване, укрепване и развитие на вродените качества за приложение на гончето в ловат,повишаване на физическите и психическите му способности и издръжливост.Отглеждане на кучета за ловното стопанство с добри заложби.            

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

1. Подкрепа на селекционните и генетични изследвания, на научни разработки в областта на храненето, стопанисването и борбата с болестите.

             2.Спортна дейност и посредством телесно закаляване на стопани и любители на български трицветни гончета и грижа за добрите отношения помежду им.

             3.  Разяснителна работа и агитационна дейност за породата, преди всичко по отношение на ловните възможности за използуване на гончето, изработване на  рекламни материали и сувенири с тази тематика, като придобитите средства се използуват за постигане на посочените в устава цели.

            4. Събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към българското трицветно гонче, както и към неговото развъждане и обучение.

            5. Насърчаване и обучение на членовете на Клуб българско трицветно гонче-трицветен палаш, при развъждането, отглеждането и стопанисването на български трицветни гончета.

        6. Води непрестанна борба с всички законови средства срещу организирането и провеждането на боеве с кучета и срещу професионалната търговия с кучета, съгласно определението, посочено в документите на Международната федерация по кинология – FCI.

          7.Покупко-продажба на съоражения,дивеч и дивечови продукти с цел

обучение и запазване качествата на породите.

           8.Изграждане и подържане на съоражения за обучение на кучета.

           9. Наемане на ловно стопански терени,съгласно закона.Организиране на ловни излети съгласно закона за български и чуждестрани ловци с цел популязиране на породата.

Сдружението ще се представлява от Илиян Райчев Ангелушев

 Приема се Устав на Сдружението, който е подписан от учредителите заедно с настоящия Учредителен протокол.

По т. 2 от дневния ред учредителите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРАТ се за членове на Управителния съвет на Сдружението:

 Председател-Илиян Райчев Ангелушев

Зам.председател- Райчо Илиев Ангелушев

Касиер- Васил Сашев Георгиев

Подписи на учредителите:

Илиян Райчев Ангелушев ЕГН

Райчо Илиев АнгелушевЕГН

Васил Сашев Георгиев ЕГН

Митко Илиев Ангелушев ЕГН

Радослав Лазаринов Рачев ЕГН

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Клубна тема: КЛИК