Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Сдружение ЛРД „Сокол“ Оряхово напусна НЛРС-СЛРБ

Сдружение ЛРД „Сокол“ Оряхово напусна НЛРС-СЛРБ

vater Публикувана от vater | 13.09.2018
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Сдружение ЛРД „Сокол“ Оряхово напусна НЛРС-СЛРБ

Препис!

П Р О Т О К О Л
№ 4/04.08.2018


Днес, 04.08.2018 г. в Ловен дом – гр. Оряхово се проведе общо годишно отчетно събрание на сдружение ЛРД „Сокол” – гр. Оряхово. Поканата за събранието е публикувана в ДВ в срок и е изпратена на всички членове. Поради липса на кворум се изчака 1 час. След преброяване на присъстващите се установи, че от 27 членове присъстват 22, отсъстват 5 по уважителни причини. Има кворум и събранието бе открито от председателя на УС Лъчезар Стоянов. Той поздрави присъстващите и помоли за едноминутно мълчание в памет на починалите колеги ловци, след което даде ход на събранието.
За председател на събранието бе избран Лъчезар Стоянов и протоколчик Соня Стоянова.
Председателят прочете следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на сдружението за 2017 год.;
2. Отчет за финансовото състояние на сдружението за 2017 год.
3. Отчет на Ревизионната комисия за 2017г.;
4. Приемане финансов план, план за дейността и щатно разписание за 2018 г.;
5. Определяне размера на членския внос за 2019 г.;
6. Промени в състава на ОС;
7. Организационни:

По т.1 ...............................
По т.2................................
По т.3................................
По т.4................................
По т.5/1 ................................
По т.5/2 Предложено бе сумите по чл. 65 „а” от ППЗЛОД – 21% от разрешителните за лов да не се превеждат на НЛРС-СЛРБ и да се използват от дружинките за изграждане бази за развъждане дивеч, закупуване на ДМА – оборудване на базите със съответната техника за производство на дивеч и поддържане на същите. За целта да се разкрият партиди на дружинките и отчисленията да се отразяват в тях.
Сумите по чл.65 „а” от ППЗЛОД – 49% от разрешителните за лов да продължат да се отчисляват по партидите на дружинките и се изразходват за ловно-стопанска дейност – закупуване на дивеч за разселване, фураж за подхранване на дивеча през зимата и охрана на ловните полета.
След станалите разисквания бе прието

РЕШЕНИЕ № 6

ОС на ЛРД „Сокол” – гр. Оряхово приема сумите по чл. 65 „а” – 21% от разрешителните за лов да не се превеждат на НЛРС-СЛРБ и да се използват от дружинките за изграждане бази за развъждане дивеч, закупуване на ДМА – оборудване на базите със съответната техника за производство на дивеч и поддържане на същите. За целта да се разкрият партиди на дружинките и отчисленията да се отразяват в тях.
Сумите по чл.65 „б” от ППЗЛОД – 49% от разрешителните за лов да продължат да се отчисляват по партидите на дружинките и се изразходват за ловно-стопанска дейност – закупуване на дивеч за разселване, фураж за подхранване на дивеча през зимата и охрана на ловните полета.

Гласували - 22: ЗА – 22, ПРОТИВ – О, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0. ПРИЕМА СЕ.

По т. 5/3 Предложено бе следното: поради това, че НЛРС-СЛРБ до днешна дата /04.08.2018 г/ не проведе общо изборно събрание на съюза съгласно предложението на ЛРД „Сокол” – гр. Оряхово, прието на общо събрание на сдружението с протокол № 2/22.12.2017 г. , да се счита при евентуално негативно отношение от тяхна страна към сдружението, че сдружение ЛРД „Сокол” – гр. Оряхово е напуснало редовете на съюза поради несъгласие с политиката на същия, който не допринася с нищо, което да е в полза на обикновения ловец. Борбата за власт в него ще доведе до разпад на цялата организация. Постепенно ловците ще разберат, че ползата от това членство е никаква.
След станалите разисквания се взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

ОС на ЛРД „Сокол” – гр. Оряхово потвърждава предложението да не се заплаща членски внос на НЛРС - СЛРБ, да не се закупуват никакви списания и вестници, календари и дивеч и да се прекрати всяко отношение с тях считано от 04.08.2018 г..

Гласували - 22: ЗА – 22, ПРОТИВ – О, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0. ПРИЕМА СЕ.

.....................................

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л. Стоянов/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/С. Стоянова/

Протокола може да изтеглите от тук: Прикачен файл  Протокол ОС ЛРС Оряхово 04-08-2018.pdf

БГ ЛОВ припомня, че и СЛРД "Сокол" Пловдив напусна НЛРС-СЛРБ: Сдружение ЛРД „Сокол“ Пловдив напусна НЛРС-СЛРБ