Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Предложения на БЛРС за изменение и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча

Предложения на БЛРС за изменение и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча

vater Публикувана от vater | 11.08.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Предложения на БЛРС за изменение и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча

§1. В Чл.7, ал.4 се добавят:

1. В случаите където на землищата на повече от едно населено място /село/ е обособен един ловно стопански район и една ловна дружина, ловците ловуващи на територията на всяко населено място имат право да обособят отделен самостоятелен ловно стопански район и обособят нова ловна дружина.

2. Реда по обособяване на нов ловно стопански район и нова ловна дружина в изпълнение разпореждането на Чл.7, ал.4 се осъществява чрез провеждане на събрание на ловците от съответното населено място и съставяне на протокол в който ясно да се опишат взетите решения.

3. Новосъздадената ловна дружина следва да отговаря на изискванията на Чл.29. и в изпълнение на Чл.44 от Конституцията на Р България избира сдружението в което да членува.

4. При обособяване на нова дружина и нов ловно стопански район Директора на съответното ДГС или ДЛС едностранно прекратява действащият договор за стопанисване и ползване на дивеча и сключва нов свързан със създалата се нова ситуация.

§2. В чл.15 /1/ Се прави следната промяна: Ловния съвет е консултативен орган към Министъра на МЗХГ.

§3. Чл.29 към ал.1 се добавят:

1. Обединените ловци са членове на дружината а дружината е член на сдружението.

2. Дружината избира свое ръководство. Председателя я представлява в сдружението и съответните ДГС и ДЛС.

3. Дружината взима своите решения на общо събрания с присъствие на 50%+1 от своите членове и с обикновено мнозинство.
В случаи на обективна невъзможност за участие в събранието на дружината отсъстващият ловец има право да упълномощи писмено свои колега който да го представлява в работата на събранието.

4. В съответствие на Чл.43 от Конституцията на Р България дружината провежда свои събрания по свое усмотрение, време и място и има право да взима всякакви решения стига да не противоречат на основната и дейност и законите на страната.

5. В съответствие на Чл.44 от Конституцията на Р България дружината има право да напусне доброволно сдружението в което членува и бъде приета като член на друго сдружение без да бъде възпрепятствана по никакъв начин.

6. Решението за напускане на дружината от сдружението в което членува се взима на събрание на дружината при присъствие на 50+1 от нейните членове и с взето решение с обикновено мнозинство 50+1.

7. От проведеното събрание на дружината за напускане на сдружението в което членува се съставя протокол с ясно описани взети решения, кое ловно сдружение дружината напуска и на кое ловно сдружение дружината става член.

8. Приемането и освобождаването на ловци членове на дружината става с решение взето на събрание на дружината.

§4. В Чл.30 ал.1 Думата „съседно” да отпадне
Мотив: Това ограничение противоречи на ЧЛ.44 от Конституцията на Р България. От друга гледна точка това в никакъв случай не възпрепятства работата на съответните ДГС и ДЛС защото ловно стопанския район и дружината остава в териториалния обхват на съответното ДГС и ДЛС.

В Чл.30 ал.2 думата „ръководи” да отпадне.

В Чл.30 се добавя нова ал.8 със следния текст:

Ал.8. Устава на ловното сдружение не може да противоречи на Конституцията на Р България на ЗЮЛНЦ, ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗРА.

§5. В Чл.31 ал2 и ал.4 да отпаднат.

Добавя се нова ал.4 със следния текст.

Ал.4. Устава на обединението не може да противоречи на Конституцията на Р България, ЗЮЛНЦ, ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗРА

§6. В преходните и заключителни разпоредби да се създаде параграф със срок за промяна на сега действащите устави

Изготвил Румил Лачев
БЛРС

Изпратено на имейла на БГ ЛОВ от БЛРС