Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 48 от 24.06.2011г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА - ДВ. бр. 48 от 24.06.2011г.

vater Публикувана от vater | 22.01.2014
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Обн., ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 41 от 8 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 62 от 31 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 15 от 24 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г.

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча относно организацията и управлението на ловното стопанство, правото на лов, стопанисването, ползването и опазването на дивеча, търговията с дивеч и дивечови продукти, организирането и провеждането на организирания ловен туризъм и редът за определяне на щетите, нанесени от дивеча.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Раздел I.
Организация на ловната площ

Чл. 2. (1) Минималната площ на ловностопанските райони в зависимост от основния вид дивеч, определен с ловоустройствения проект, е, както следва:
1. за благороден елен - 2000 ха;
2. за сърна и дива свиня - 1500 ха;
3. (отм., ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
4. при смесен характер на местообитанията (едро- и дребнодивечов) - 1000 ха.
(2) Ловностопанският район може да бъде съставен от отделни комплекси. Отделните комплекси са площи, които нямат общи граници и всяка от които поотделно има площ по-малка от посочената в ал. 1.
(3) (изм., ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Оградени площи с площ по-малка от определената по ал. 1 могат да се обособяват като отделни ловностопански райони.

Чл. 3. (изм., ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопанските райони се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
(2) (нова, ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на ИАГ изготвя предложението по ал. 1 въз основа на мотивирано писмено предложение от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопанските райони на националните паркове са в рамките на утвърдените граници по Закона за защитените територии. Ловуване в тези райони се извършва за регулиране числеността на животинските видове.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловностопански райони в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на развъдниците се определят с ловоустройствения проект по предложение на управителния съвет на ловното сдружение почл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча. Площта на развъдниците е не по-малка от 3 на сто от територията на ловностопанския район.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Границите на ловищата в ловностопанските райони се определят с ловоустройствения проект. До изготвяне на ловоустройствения проект границите се определят със заповед на директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по предложение на управителния съвет на ловното сдружение почл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Чл. 3а. (нов, ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Предложения за изменение на границите на ловностопанските райони почл. 7, ал. 5, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча се инициират от една или повече ловни дружини в състава на сдружението почл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят за разглеждане в управителния съвет на ловното сдружение, придружени със:
1. протокол от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината;
2. (отм., ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Решението на управителния съвет на ловното сдружение почл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за изменение на границите на ловностопанския район на сдружението се представя в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство за изготвяне на предложение по чл. 3, ал. 2.

Чл. 4. (1) За всеки ловностопански район се изработва ловоустройствен проект със срок на действие 10 години.
(2) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изработването на ловоустройствените проекти се възлага от ИАГ при условията и по реда на Закона за обществените поръчки въз основа на задание за проектиране, утвърдено от изпълнителния директор на ИА Г.

Чл. 5. (1) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите възлага изработването на ловоустройствените проекти на:
1. физически лица, които отговарят на следните изисквания:
а) имат завършено висше образование по специалността "Горско стопанство";
б) работили са в областта на ловното стопанство не по-малко от 5 години;
в) разработили са един или са участвали в разработването на не по-малко от 3 ловоустройствени проекта;
2. юридически лица, които имат сключен трудов или граждански договор с лице, което отговаря на изискванията по т. 1.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 са длъжни да представят на възложителя копие от дипломата и от трудовия или гражданския договор с наетото лице.
(3) Изготвянето на ловоустройствените проекти не може да се възлага на лицата, участвали в изготвянето на заданието за проектиране на ловоустройствените проекти.

Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Необходимата информация и картна основа за изработването на ловоустройствените проекти се предоставя безвъзмездно от Министерството на земеделието и храните и от ИА Г.

Чл. 7. (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Тереннопроучвателните и проектните работи по изработването на ловоустройствения проект се обсъждат от комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства, съответно към държавното ловно стопанство.
(2) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изработените ловоустройствени проекти се обсъждат на ловоустройствено съвещание в държавните горски стопанства, съответно в държавните ловни стопанства, от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА Г.
(3) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловоустройствените проекти заедно с протокола от съвещанието по ал. 2 се обсъждат от експертен съвет към ИАГ, назначен със заповед на изпълнителния директор на ИА Г.
(4) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В експертния съвет задължително се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Лесотехническия университет, Националното ловно сдружение, Института по зоология и Института за гората при Българската академия на науките.
(5) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За работата на експертния съвет се съставя протокол, който се предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на ИА Г.
(6) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Утвърденият ловоустройствен проект, картният материал и изходната база от данни се предоставят от изпълнителя на магнитен носител в ИА Г.
(7) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Екземпляр от ловоустройствения проект се предоставя на регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, съответно на държавните ловни стопанства, и на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Средствата, необходими за изработването на заданията за проектиране, и ловоустройствените проекти за ловностопански райони се осигуряват от бюджета на ИА Г.
(2) (изм., ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Изработването на ловоустройствени проекти за оградени площи и устроени интензивни ловища за дребен дивеч, както и на допълнителни проекти за съоръжения, ферми и други се възлага и заплаща от лицата, стопанисващи дивеча.
(3) Приемането на ловоустройствените проекти по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 7 с участието на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 9. (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Контролът по изпълнението на ловоустройствените проекти се осъществява от ИАГ и от неговите органи.

Чл. 9а. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Държавните ловни стопанства могат да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите почл. 9, ал. 2, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча след провеждане на конкурс.
(2) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Офертите за участие в конкурса се подават в Изпълнителната агенция по горите в запечатан непрозрачен плик, в който са поставени два отделни запечатани непрозрачни плика с обозначение "Плик А - Документи" и "Плик Б - Инвестиционни намерения и разходи за извършване на дейността по години", съдържащи:
1. "Плик А - Документи" - документите почл. 9, ал. 19 от Закона за лова и опазване на дивеча;
2. "Плик Б - Инвестиционни намерения и разходи за извършване на дейността по години" - предложенията на кандидата за инвестициите и за разходите за извършване на дейността по години, както и съгласие за приемане на годишната наемна цена за наем на базата за ловен туризъм - държавна собственост; годишната наемна цена за наем на базата за ловен туризъм се определя с документацията за участие в конкурса.
(3) Офертите се подават лично от кандидата или от негов упълномощен представител. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(4) Оферта, представена след изтичането на крайния срок, не се приема. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.

Чл. 9б. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Офертите се разглеждат в Изпълнителната агенция по горите от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, след изтичането на срока за представяне на предложенията.
(2) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от петима членове, от които задължително един правоспособен юрист и трима резервни членове.
(3) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.
(4) Член на комисията не може да бъде лице, което:
1. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в конкурса или с членове на неговите управителни или контролни органи;
2. е участвало в подготовката на конкурса.
(5) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(6) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Членовете на комисията представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите декларация за обстоятелствата по ал. 4 и 5.

Чл. 9в. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените предложения. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(2) При отваряне на "Плик А" и "Плик Б" заседанието на комисията е открито и на него могат да присъстват представители на кандидатите, участващи в процедурата.
(3) Комисията пристъпва към отваряне на "Плик Б" на онези кандидати, които след отваряне на "Плик А" са допуснати до по-нататъшно участие в конкурса. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват "Плик Б", като се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише "Плик Б" на останалите участници.
(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

Чл. 9 г. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) След разглеждането на офертите комисията пристъпва към тяхното оценяване и класиране според предварително обявените критерии.
(2) Основните критерии за оценяване офертите на кандидатите са инвестициите и разходите за извършване на дейността по години, свързани с подобряване на типовите местообитания, фуражната база, биотехническите съоръжения, ловната база, придобиването на дълготрайни материални активи и увеличаването на дивечовите запаси. Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, се определят с методиката почл. 9, ал. 15, т. 9 от Закона за лова и опазване на дивеча.
(3) Когато кандидат предложи оферта, която съдържа инвестиции по години или разходи за извършване на някоя от дейностите, по-ниски с повече от 30 на сто от средната оферта на останалите кандидати в конкурса, комисията изисква от него подробна писмена обосновка на предложената от него оферта. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни, след получаване на искането за това.

 (4) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участникът да бъде отстранен от конкурса.
(5) Когато в конкурсната процедура участва кандидат, който е направил инвестиции в съответното държавно ловно стопанство до 31 декември 2007 г., комисията за провеждане на конкурса взема предвид размера на инвестициите при оценяване на офертите. Размерът на инвестициите се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи и протокол, подписан от директора на държавното ловно стопанство.

Чл. 9д. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
5. дата на съставяне на протокола.
(2) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на конкурса.
(3) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) При поискване от страна на кандидат в конкурса изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е длъжен да осигури достъп до протокола на комисията. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(4) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) При писмено искане от участник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на ал. 3.

Чл. 9е. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед обявява резултатите от конкурса в 14-дневен срок след приключване работата на комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите писмено уведомява кандидатите за резултатите от оценяването на предложенията им.

Чл. 9ж. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Договорът за съвместно извършване на дейностите почл. 9, ал. 1, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча се сключва от директора на държавното ловно стопанство с юридическото лице, спечелило конкурса, в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 9е, ал. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Като клаузи в договора се включват всички предложения от офертата на кандидата, спечелил конкурса. Договорът влиза в сила след утвърждаването му от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(3) Договор не се сключва:
1. преди изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта по чл. 9е, ал. 1;
2. при наличие на подадена жалба срещу заповедта по чл. 9е - до постановяване на решение по нея.

Чл. 9з. (нов, ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите дава писмено разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловностопанските райони и представяне на:
1. становище съгласно Закона за защитените територии или решение по оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие в случаите, когато предложението за изграждане на оградени площи засяга защитена територия и/или защитена зона;
2. становище почл. 8, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Правилника може да прочетете или изтеглите от тук: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА