Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на секцията по ловна стрелба към ЛРС

ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на секцията по ловна стрелба към ЛРС

admin Публикувана от admin | 21.03.2009
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ
"СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

ПРАВИЛНИК
за устройството, задачите и дейността
на секцията по ловна стрелба към ЛРС

РАЗДЕЛ І

Общи положения
1. С този правилник се определят устройството, задачите, правата и задълженията на секцията по ловна стрелба към, създадена към ЛРС.
2. Секцията е помощен орган на УС на ЛРС за реализиране на целите и задачите в областта на ловно-стрелковата подготовка на членовете-ловци и ловната и спортно-състезателната дейност в сдружението
3. Секцията работи на широки обществени начала, като мобилизира, насърчава и разгръща самодейността и инициативата на спортистите, специалистите и обществениците, които са съпричастни към тази дейност.
4. Дейността на секцията е пряко свързана с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението и с други нормативни документи.

РАЗДЕЛ ІІ
Устройство и функциониране на секцията
5. Секцията се създава с решение на УС на ЛРС. Нейният мандат съвпада с мандата на ръководните органи на сдружението.
6. В състава на секцията се включват: представител(и) на УС на ЛРС, бивши или настоящи състезатели по ловна стрелба, представители на дружините, на бизнеса, на обществените и държавни структури.
7. Ръководството на секцията се състои от председател, секретар и членове, които се избират от УС на ЛРС.
8. Председателят се избира задължително измежду членовете на Управителния съвет.
9. Ръководството на секцията изготвя годишен план за дейността си, който се утвърждава от УС на сдружението.
10. Секретарят организира работата на членовете на секцията и следи за изпълнението на годишния план и на спортния календар на сдружението.

РАЗДЕЛ ІІІ
Права и задължение на секцията по ловна стрелба
11. При осъществяване на своята дейност секцията по ловна стрелба има следните права:
а) подготвя планове, програми, бюлетини и методически правила за провеждане на учебно-възпитателната и спортно-състезателната дейност в сдружението;
б) разглежда въпроси, свързани с реда, организацията, поведението и класирането на състезатели при провеждане на спортни прояви;
в) предлага за утвърждаване от УС на НЛРС "СЛРБ" съставите на отборите участници в регионални и национални състезания и турнири;
г) ръководи учебно-възпитателната и спортно-състезателната подготовка на членовете-ловци;
д) изготвя програми за изграждане, развитие и усъвършенстване на материалната, учебната и спортно-състезателната база по ловна стрелба;
е) предлага за утвърждаване от УС на ЛРС състава на съдийския апарат за различните дисциплини и състезания.
12. В изпълнение на поставените задачи секцията има следните задължения:
а) работи и отговаря за повишаване на културата в лова и ловно-стрелковата квалификация на съюзните членове на сдружението;
б) подготвя и внася в Управителния съвет на сдружението правила за безопасно боравене с ловното оръжие по време на лов и на състезания и правилното му поддържане и съхранение;
в) ежегодно подготвя и внася за утвърждаване от УС на сдружението наредба за провеждане на състезания или турнири по различните дисциплини на ловната стрелба;
г) организира и провежда дружинкови и дружествени състезания по ловна стрелба в различните дисциплини "силуети", "скийт", "трап";
д) провежда мероприятия за популяризиране и развитие на ловната стрелба сред членовете на сдружението;
е) разработва и предлага в УС на сдружението програми за развитие на ловната стрелба;
ж) изготвя и внася в УС и Ос на ЛРС анализи, становища и препоръки за подобряване работата на сдружението н областта на ловно-стрелковата квалификация и ловната стрелба.

РАЗДЕЛ ІV
Финансиране на дейността на секцията по ловна стрелба
13. Секцията изготвя ежегодно проекто-бюджет (на базата на определен лимит), обвързан с бюджета на сдружението.
14. Бюджетът на секцията се одобрява ежегодно от УС на сдружението.
15. Разходите за командировки на отборите и състезателите по ловна стрелба се обезпечават от бюджета на ловно-рибарското сдружение.
16. Друг източник на средства на секцията по ловна стрелба са: спонсорство, дарения или други, непротиворечащи на законите източници.
17. Регламентирани отчисления от стопанска дейност на сдружението
източник: www.slrb.org