Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

admin Публикувана от admin | 27.02.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на

Закона за лова и опазване на дивеча относно организацията и управлението на

ловното стопанство, правото на лов, стопанисването, ползването и опазването на

дивеча, търговията с дивеч и дивечови продукти, организирането и провеждането

на организирания ловен туризъм и редът за определяне на щетите, нанесени от

дивеча.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Раздел I

Организация на ловната площ

Чл. 2. (1) Минималната площ на ловностопанските райони в зависимост от основния вид дивеч, определен с ловоустройствения проект, е, както следва:

1. за благороден елен - 2000 ха;

2. за сърна и дива свиня - 1500 ха;

3. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.);

4. при смесен характер на местообитанията (едро- и дребнодивечов) - 1000 ха.

(2) Ловностопанският район може да бъде съставен от отделни комплекси. Отделните комплекси са площи, които нямат общи граници и всяка от които поотделно има площ по-малка от посочената в ал. 1.

(3) Бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч с площ по-малка от определената по ал. 1 могат да се обособяват като отделни ловностопански райони.

Чл. 3. (1) Границите на всички ловностопански райони се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите (НУГ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Началникът на НУГ прави предложение:

1. за границите на ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча - по предложение на комисиите по ловно стопанство при държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция; спорните въпроси се решават от съветите по лова при регионалните управления на горите;

2. за границите на ловностопански райони на държавните дивечовъдни станции и базите за интензивно стопанисване на дивеча в района им на дейност - по предложение на Ловния съвет при НУГ;

3. за границите на ловностопански райони на обектите по чл. 11 и § 69 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лова и опазване на дивеча - по предложение на Ловния съвет при НУГ;

4. за границите на ловностопанските райони на дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства - по предложение на съветите по лова при регионалните управления на горите.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(5) Границите на ловностопанските райони на националните паркове са в рамките на утвърдените граници по Закона за защитените територии. Ловуване в тези райони се извършва за регулиране числеността на животинските видове.

(6) Границите на развъдниците се определят с ловоустройствения проект по предложение на комисиите по ловно стопанство. Площта на развъдниците е не по-малка от 3 на сто от територията на ловностопанския район.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Границите на ловностопански райони в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната, се определят със заповед на министъра на земеделието и горите, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

(8) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Границите на ловищата в ловностопанските райони се определят с ловоустройствения проект.

(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До изготвяне на ловоустройствените проекти границите на развъдниците се определят по предложение на стопанисващия дивеча от комисията по ловно стопанство към държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция и се утвърждават от началника на регионалното управление на горите.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Предложенията за разделяне на ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча, се разглеждат в комисиите по ловно стопанство при държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция.

(2) Предложенията по ал. 1 се представят в комисиите по ловно стопанство чрез ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, придружени с протокол от общото събрание на ловната дружина, стопанисваща дивеча, съдържащ решение за разделяне на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината.

Чл. 4. (1) За всеки ловностопански район се изработва ловоустройствен проект със срок на действие 10 години.

(2) Изработването на ловоустройствените проекти се възлага от НУГ при условията и по реда на Закона за обществените поръчки въз основа на задание за проектиране, утвърдено от началника на НУГ.

Чл. 5. (1) Националното управление по горите възлага изработването на ловоустройствените проекти на:

1. физически лица, които отговарят на следните изисквания:

а) имат завършено висше образование по специалността "Горско стопанство";

б) работили са в областта на ловното стопанство не по-малко от 5 години;

в) разработили са един или са участвали в разработването на не по-малко от 3 ловоустройствени проекта;

2. юридически лица, които имат сключен трудов или граждански договор с лице, което отговаря на изискванията по т. 1.

(2) Лицата по ал. 1, т. 2 са длъжни да представят на възложителя копие от дипломата и от трудовия или гражданския договор с наетото лице.

(3) Изготвянето на ловоустройствените проекти не може да се възлага на лицата, участвали в изготвянето на заданието за проектиране на ловоустройствените проекти.

Чл. 6. Необходимата информация и картна основа за изработването на ловоустройствените проекти се предоставя безвъзмездно от Министерството на земеделието и горите и от НУГ.

Чл. 7. (1) Тереннопроучвателните и проектните работи по изработването на ловоустройствения проект се обсъждат от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства, съответно към държавната дивечовъдна станция.

(2) Изработените ловоустройствени проекти се обсъждат на ловоустройствено съвещание в държавните лесничейства, съответно в държавните дивечовъдни станции, от комисия, назначена със заповед на началника на НУГ.

(3) Ловоустройствените проекти заедно с протокола от съвещанието по ал. 2 се обсъждат от експертен съвет към НУГ, назначен със заповед на началника на НУГ.

(4) В експертния съвет задължително се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Националното управление по горите, Лесотехническия университет, Института по зоология и Института за гората при Българската академия на науките.

(5) За работата на експертния съвет се съставя протокол, който се предлага за утвърждаване от началника на НУГ.

(6) Утвърденият ловоустройствен проект, картният материал и изходната база от данни се предоставят от изпълнителя на магнитен носител в НУГ.

(7) Екземпляр от ловоустройствения проект се предоставя на регионалните управления на горите, държавните лесничейства, съответно на държавните дивечовъдни станции, и на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Средствата, необходими за изработването на заданията за проектиране, и ловоустройствените проекти за ловностопански райони се осигуряват от бюджета на НУГ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изработването на ловоустройствени проекти за бази за интензивно стопанисване на дивеча и устроени интензивни ловища за дребен дивеч, както и на допълнителни проекти за съоръжения, ферми и други се възлага и заплаща от лицата, стопанисващи дивеча.

(3) Приемането на ловоустройствените проекти по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 7 с участието на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 9. Контролът по изпълнението на ловоустройствените проекти се осъществява от НУГ и от неговите органи.

Раздел II

Управление на ловното стопанство

Чл. 10. Управлението на ловното стопанство се осъществява от Министерството на земеделието и горите чрез НУГ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Консултативни органи по въпросите, свързани с организацията, управлението на ловното стопанство, стопанисването, ползването и опазването на дивеча на национално, регионално и местно равнище, са ловният съвет към НУГ, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства или към държавните дивечовъдни станции.

(2) Ловният съвет към НУГ обсъжда и разработва предложения за решаване на основните въпроси на ловното стопанство на национално равнище, като:

1. организация на ловното стопанство;

2. състояние, опазване и увеличаване на дивечовите запаси;

3. таксация и план за ползване;

4. разселване, аклиматизация и категоризиране на видовете дивеч;

5. регулиране запасите на някои видове дивеч;

6. временни ограничения и забрани за ловуване на някои видове дивеч;

7. срокове, средства и начини на ловуване;

8. нормативи за ловностопански мероприятия;

9. научноизследователски разработки по ловно стопанство;

10. други въпроси, свързани с ловното стопанство.

(3) Съветите по лова към регионалните управления на горите обсъждат и разработват предложения за решаване на ловностопански проблеми, свързани с лова и опазване на дивеча на регионално равнище.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции обсъждат и разработват предложения за границите на ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча, границите на развъдниците, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча на местно равнище.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Взетите решения от консултативните органи по чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча се привеждат в изпълнение със заповед на министъра на земеделието и горите, съответно на началника на НУГ, началника на регионалното управление на горите и директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция.