Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАБОТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛОВНИЯ ИЗЛЕТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАБОТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛОВНИЯ ИЗЛЕТ

admin Публикувана от admin | 02.03.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

І. Общи положения

Настоящата инструкция регламентира правата, задълженията и отговорнос-тите на ръководителя на ловния излет.
С нея се цели да се създаде по-голям ред и дисциплина при подготовката, организацията и провеждането на ловните излети.
Общото събрание на дружината определя ръководителите на ловните излети за едър и дребен дивеч. За ръководители се утвърждават най-добре подготвените, най-дисциплинираните и най-съзнателните ловци.
Ръководителят на ловния излет:
а) трябва да познава добре биологията на дивеча, начина на ловуване, граници-те на ловните райони, местата, където ще се ловува, правилата за безопасност с ловното оръжие, законността по лова;
б) носи пълна отговорност за реда, дисциплината и спазването на законността при подготовката, организацията и провеждането на ловния излет. Това не снема личната отговорност на участниците в ловния излет;
в) няма право да прави промени в броя и състава на участниците, записани в разрешителните, или да вписва други;
г) носи пълна отговорност за неправилното отчитане на отстреляния дивеч и за ненавременното връщане на разрешителното. За подобни нарушения и за неизпълнение на задълженията от ръководителя на лова се търси уставна отговорност и му се налагат санкции, включително изключване от СЛРБ.

Задължения на ръководителя на ловния излет

1. Да получи и носи със себе си попълненото от предния ден от председателя на дружината разрешително за лов.
2. Да провери дали са вписани датата и мястото на ловуване, вида и количеството на разрешения за отстрел дивеч.
3. Да уведоми участниците в лова за часа и мястото на сборния пункт и вида дивеч, на който ще се ловува.
4. На сборния пункт в деня на излета да събере ловците, като с общото съгла-сие на всички изчакат не повече от 15 минути от определения час.
5. Да не допуска закъснелите до участие в лова.
6. Ръководителят на ловния излет проверява ловците поименно, прави подро-бен инструктаж за предстоящия ловен излет - какъв дивеч и колко ще се отстрелва, обявява сигналите за начало и край на гонката и лова, припомня правилата за безопасност при боравене с ловно оръжие и по време на лова, уточнява сборния пункт (място и час) след приключване на ловния излет и т.н. и приканва участниците да се подпишат в разрешителното.
7. Проверява редовността на ловните билети, оръжието и боеприпасите на участ-ниците в лова. Ловците с нередовни документи, с неизправно оръжие и неподходя-щи боеприпаси се отстраняват и не се допускат до ловуване.
8. Ръководителят на ловния излет определя стрелците, гоначите и ловните ку-чета, които ще участват в лова (при групов лов на диви свине до 10 /десет/ кучета ), както и мястото и броя на гонките, които ще се проведат.
9. Лично поставя стрелците на определените места (пусии) на стрелковата ли-ния, като ги инструктира и след приключване на гонката лично ги събира отново.
10. Подава сигнала за начало и край на гонките и лова.
11. Следи за спазване реда и дисциплината по време на ловуването. Недисциплинираните и нарушителите отстранява незабавно.
12. Контролира качеството на отстреляния дивеч и определя мястото за събира-нето му. Полага необходимите грижи за издирване и намиране на ранен дивеч и за запазване труповете на отстреляния.
13. След приключване на ловния излет, на предварително определения сборен пункт, ръководителят на лова събира всички участници и прави разбор на лова. Заверява и вписва в разрешителното отстреляния дивеч, а ако няма такъв - записва това и в тридневен срок връща разрешителното на председателя на дружината.
14. Организира издирването на заблудил се ловец или загубено куче, ако има такива.
15. Организира провеждането на съответните ритуали и разпределението на отстреляния дивеч между участниците в лова или превозването му до събирателния пункт, когато се ловува за пазар.
16. Под негово ръководство участниците в ловния излет заедно напускат лов-ния район.
17. При нараняване ръководителят прекратява лова и взема бързи мерки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалия, урежда транспортирането му до най-близкия медицински пункт или довеждането на медицинско лице и по под-ходящ начин уведомява органите на МВР или дружеството.
18. При убийство - незабавно прекратява лова, организира охрана около уби-тия с оглед да не настъпи промяна в обстановката и по най-бързия начин уведомява органите на МВР и ЛРС. Задържа на местопроизшествието всички участници в из-лета до идването на служители на МВР и им оказва пълно съдействие.
19. Следи да не се допуска употреба на алкохол по време на ловния излет.
20. Изготвя писмен отчет с оценка до ръководството на дружината и съ-общава персоналните нарушения, ако има такива.

Права на ръководителя на ловния излет

Ръководителят на ловния излет е пълновластен по време на излета, има неог-раничени права при провеждането на лова, спазването на реда и дисциплината в рамките на законните разпоредби, неговите нареждания във връзка с това се изпъл-няват незабавно и безпрекословно, без обсъждане и съпротива.
Той има право:
- да отстранява незабавно от лова недисциплинираните ловци и да прави предложения пред ръководните органи на дружината и сдружението за санкционирането им;
- да прекратява лова при: злополука, при масово неспазване на реда и дисцип-лината или при преценка, че в ловището няма достатъчно дивеч.

ІV. Задължения на участниците в ловния излет

Да се явят навреме на сборния пункт.
Да присъстват до края на ловния излет.
Да съблюдават строго правилата за лов и безопасност при боравене с изправно оръжие.
Да ловуват само с изправно оръжие.
Да вписват всички данни - преди и след приключване на лова - в ловните си билети.
Да не употребяват алкохол преди и по време на ловуването.
Безпрекословно да изпълняват нарежданията на ръководителя на лова.

V. По-важни правила за безопасност по време на лов

Когато ловците се придвижват до ловното стопанство пеша или с каквито и да било превозни средства, пушките задължително се носят разглобени и в калъф.
На ловното поле оръжието се зарежда на разстояние не по-малко от 200 м от населено място.
На терена пушката се носи насочена нагоре или надолу.
При пълнене на оръжието цевите се държат насочени към земята. Не трябва да се употребява сила при вкарването на патрона в патронника на пушката. Не се раз-решава тръскането на пушката на коляно при опит за зареждане, както и зарежда-нето с раздути патрони. При подобни действия патронът може да се взриви.
Ако след натискането на спусъка вместо изстрел се чуят шумове, не трябва да се бърза с отварянето на пушката. Изчаква се шумовете да спрат. Преждевремен-ното отваряне води до нещастни случаи.
Преминаването през заледени, заснежени и кални терени или през различни препятствия - прелези, ровове, канавки, огради и др., става като предварително се задейства предпазителя или се спускат куруците.
Най-добре е пушката да се изпразни или да се отвори. При евентуално падане трябва да се провери дали в цевта няма пръст или сняг. При изстрел това води до пръскане на цевите и съответно до злополука
Полезно е да се създаде навик през време на лов и движение пушката да бъде на предпазител. В този случай палецът лежи върху бутончето на предпазителя, а показалецът - върху предпазителната скоба на спусъците. При стрелба не бива да се поставят и двата пръста на пушката. Възможен е едновременен изстрел и от две-те цеви, при което пръстите на ръката се ожулват или чупят.
Позиция се взема с празна пушка. При преместването от една позиция на дру-га към съседа се отива с отворена, поставена на рамо пушка.
Извън пределната дистанция за сигурно поразяване, която е около 40-50 м за гладкоцевна пушка, не трябва да се стреля.
Ако в съседство с целта (дивеча) има или се предполага, че може да има хора, не се стреля.
След всеки или след два последователни изстрела пушката се отваря, цевите се продухват и се зареждат, ако няма нищо заседнало в тях.
Ако след първия изстрел пушката не може да се отвори, произвежда се втори изстрел и едва тогава се отваря. Ако това е невъзможно, пушката се отнася на оръжеен майстор.
В никакъв случай не трябва да се стреля над главите на другите.
Пушката не трябва да се хваща за края на цевите или да се подава на друг с насочени към него цеви, дори когато е празна. Зареденото оръжие не се дава на друг ловец.
Стрелбата по цели, намиращи се над вода и лед, е свързана с рикошет и е мно-го опасна. Тя може да се произведе само ако наоколо няма хора или домашни жи-вотни.
Дивечът не се доубива с приклада на пушката. При положение, че единият пат-рон не е изстрелян, има опасност за живота на ловеца, а ако и двата патрона са изстреляни - от счупване на приклада.
Не се ходи на лов с пушка, чийто механизъм не е в изправност. Едно леко сът-ресение е достатъчно за случаен изстрел. Такава опасност има и при много мек спусък.
По време на почивка пушката се отваря и се поставя на терена в близост до ловеца. Не се разрешава оставянето на пушката заредена и подпряна на стена или дърво, макар и на предпазител.
За почивка се избира открито място, далеч от висока растителност.
През време на лов не се употребяват спиртни напитки.
Ловецът не трябва дълго да се цели по бягащ заек, по летящ пъдпъдък или яре-бица, защото неусетно може да насочи цевите към другаря си, работещия на полето или към намиращите се там селскостопански животни.
Стрелбата по излитащ от слънчогледовите или царевичните ниви дивеч се поз-волява само когато птиците се вдигнат високо и когато има добра видимост. При лов във висока растителност с недостатъчна видимост на ловците, същите се контроли-рат с подвиквания.
Не се разрешава да се излиза пред веригата от ловци, за да се вземе убития дивеч. Той се прибира след изравняването на веригата от мястото му.
Не трябва да се позволява на ловното куче да скача по ловеца след прибиране-то на дивеча. С лапата си то може да засегне спусъците и да произведе изстрел.
При колективен лов на зайци и фазани стрелбата се прекратява щом гоначите се приближат на разстояние 100-150 м.
При свършване на гонката (отбой) пушката се отваря.
Ръководителят на лова е длъжен да отстранява нарушителите на реда и дис-циплината при ловуването.
Не се стреля по сянка, шум или силует.
При стрелба с ловна карабина без оптически мерник дистанцията се увеличава до 300 м.
Разстановените на дадено място ловци не трябва да напускат поста си без нареждане на ръководителя на лова. Забранява се движението до друг пост.
Всички гоначи трябва да се подчиняват на отговорника на гоначите.
Когато гоначите наближават веригата от стрелци на изстрелното разстояние, ръководителят на лова дава сигнал за прекратяване на стрелбата. Отстреляният ди-веч се прибира след това.

Източник: ИК НАСЛУКА