Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородните елени сменят рогата си през месеците

 февруари-март
 юли-август
 октомври-ноември

2. Задните стъпки при мъжките и женските на благородния елен

 са еднакво големи с предните
 са по-малки от предните
 са по-големи от предните

3. Брачният период на елена лопатар е през месец

 август
 октомври
 декември

4. Около опашката козината на сърната е

 сиво-кафява
 бяла
 жълтеникаво-червена

5. В България сърните са разпространени

 само в полето
 само в гората
 в полето и в гората

6. Обикновено дивите свине раждат малките си

 в най-гъстите и глухи места
 по откритите горски поляни
 в мочурливи места

7. При спокоен ход, задните копитца от краката на дивата свиня

 не се отпечатват
 се отпечатват винаги
 се отпечатват рядко само при сняг

8. Рогата на дивата коза са

 прави и разклонени накрая
 кухи и завити накрая
 плътни и завити накрая

9. Женските диви кози обикновено раждат

 1, рядко 2 малки
 2-3 малки
 3-4 малки

10. Зрелите женски мечки обикновено сватбуват

 през една година
 всяка година
 през 4 години

11. Стопански оправдано ли е муфлонът да се развъжда в България?

 Не е оправдано
 Да, оправдано е
 Да, но само над 2000 мнв

12. Брачният период на вълка е през месеците

 септември-ноември
 януари-февруари
 юли-септември

13. Задните крака на дивия заек са

 дълги колкото предните
 по-къси от предните
 по-дълги от предните

14. Бременността при дивия заек продължава

 около 25 - 30 дни
 около 45 - 48 дни
 около 60 - 63 дни

15. Катерицата ражда

 един път в годината
 два пъти в годината
 3-4 пъти в годината

16. Бременността при нутрията трае обикновено около

 60 дни
 130 дни
 230 дни

17. В момента в България пролетния запас на чакала е

 около 1 000 броя
 около 3 000 броя
 около 20 000 броя

18. В България лисицата е разпространена

 само високо в планините
 само в гората
 повсеместно

19. Краката на лисицата в долната си част са

 червени
 жълти
 черни

20. Дивата котка ловува

 само денем
 само нощем
 предимно нощем и рядко денем