Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородните елени сменят козината си (линеят)

 един път годишно
 два пъти годишно
 три пъти годишно

2. Задните стъпки при мъжките и женските на благородния елен

 са еднакво големи с предните
 са по-малки от предните
 са по-големи от предните

3. Брачният период на елена лопатар е през месец

 август
 октомври
 декември

4. Максималната маса, която достигат зрелите сръндаци е до

 60 кг
 50 кг
 35 кг

5. Обикновено стъпката на сърната е дълга

 105-125 см
 75-85 см
 35-45 см

6. Брачният период на дивата свиня най-често е през месеците

 май-юни
 ноември-декември
 септември-октомври

7. Стъпките в дирята на дивата свиня са винаги

 успоредни на линията на вървене
 насочени косо навътре
 насочени навън

8. Бременността при дивите кози продължава

 60-70 дни
 160-170 дни
 260-270 дни

9. Женските диви кози обикновено раждат

 1, рядко 2 малки
 2-3 малки
 3-4 малки

10. Обикновено мечките стават полово зрели на

 1 година
 1 година и 6 месеца
 3 години

11. Стопански оправдано ли е муфлонът да се развъжда в България?

 Не е оправдано
 Да, оправдано е
 Да, но само над 2000 мнв

12. Зимната козина на вълка е

 по-гъста от лятната
 гъста колкото лятната
 по-рядка от лятната

13. Задните крака на дивия заек са

 дълги колкото предните
 по-къси от предните
 по-дълги от предните

14. Стъпките от задните крака на заека се отпечатват

 винаги пред стъпките от предните
 винаги след стъпките от предните
 на едно ниво със стъпките от предните

15. Стъпките в дирята на катерицата са наредени

 последователно
 зигзаобразно
 трапецовидно

16. Къде обикновено се срещат чакалите в България?

 В местата с нв по-малка от 1000м
 В плътните горски масиви
 В местата с нв по-голяма от 1000м

17. Женският чакал ражда обикновено

 1, рядко две малки
 от 3 до 9 малки
 от 10 до 12 малки

18. В България лисицата е разпространена

 само високо в планините
 само в гората
 повсеместно

19. Стъпките в дирята на енотовидното куче са наредени

 в права линия
 зигзаговидно
 трапецовидно

20. Опашката на дивата котка е

  дебела, с тъп черен връх
 тънка, с черен връх
 дебела, със сив връх