Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Брачният период на благородния елен е през месец

 август-септември
 ноември-декември
 февруари-март

2. Ако почвата е твърда, при спокоен ход, задните копитца от краката на благородния елен

 не се отпечатват
 се отпечатват ясно
 се отпечатват слабо

3. Елените лопатари обикновено сменят рогата си през месеците

 октомври-ноември
 февруари-март
 април-май

4. Около опашката козината на сърната е

 сиво-кафява
 бяла
 жълтеникаво-червена

5. Обикновено стъпката на сърната е дълга

 105-125 см
 75-85 см
 35-45 см

6. Дивите свине

 не обичат да се калят
 обичат много да се калят
 се калят само по изключение

7. Възрастните мъжки диви кози тежат около

 15-20 кг
 40-50 кг
 80-100кг

8. По гърба и по горната част на шията на дивата коза преминава надлъжна

 светло-кафява ивица
 жълто-кафява ивица
 черна ивица

9. Нормално възрастната мечка е с най-голямо тегло през

 пролетта
 лятото
 есента

10. Зрелите женски мечки обикновено сватбуват

 през една година
 всяка година
 през 4 години

11. Женските на муфлона раждат обикновено

 4-5 малки
 3-4 малки
 1-2 малки

12. Родилното леговище на вълка е устроено в отдалечени и рядко посещавани от човека места и винаги

 близо до леговище на друга двойка
 в близост до вода
 в пещери

13. Женските диви зайци раждат най-често

 3-4 пъти в годината
 6-7 пъти в годината
 веднъж в годината

14. Коремът на дивия заек е

 бял
 сиво-черен
 сиво-кафяв

15. Катерицата ражда

 един път в годината
 два пъти в годината
 3-4 пъти в годината

16. Нутрията достига полова зрялост на

 4-5 месеца
 2 години
 3 години

17. Стъпката на чакала се различава от стъпката на лисицата главно по

 големината
 дълбочината на отпечатването
 срасналите в основата предни пръсти

18. Дължината на предната стъпката на израснала мъжка лисица достига

 2 - 3 см
 4 - 6 см
 10-12 см

19. Брачният период на енотовидното куче е през месеците

 януари-февруари
 септември-октомври
 април-май

20. Къде е разпространено енотовидното куче в България?

 В Родопите
 В Рила
 В Североизточна България