Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородните елени сменят козината си (линеят)

 един път годишно
 два пъти годишно
 три пъти годишно

2. При нормална структура на популацията, мъжките бл елени взимат участие в разплода

 още на 2 годишна възраст
 след навършване на 5-6 години
 след навършване на 14 години

3. Бременността на женските на елена лопатар продължава

 6 месеца
 8 месеца
 12 месеца

4. Рогата на сръндаците падат през

 октомври
 февруари-март
 април-май

5. Сърните сменят козината си (линеят)

 един път годишно
 два пъти годишно
 три пъти годишно

6. Очите на дивата свиня са

 големи и изразителни
 малки
 големи и тъмни

7. Нормално женските диви свине раждат, когато навършат

 6 месеца
 12 месеца
 24 месеца

8. Рогата на дивата коза са

 прави и разклонени накрая
 кухи и завити накрая
 плътни и завити накрая

9. Нормално възрастната мечка е с най-голямо тегло през

 пролетта
 лятото
 есента

10. Зрелите женски мечки обикновено сватбуват

 през една година
 всяка година
 през 4 години

11. Женските на муфлона раждат обикновено

 4-5 малки
 3-4 малки
 1-2 малки

12. Зрялата вълчица ражда обикновено

 едно, рядко две малки
 от 3 до 10 малки
 12 -14 малки

13. Стъпката на израсналия мъжки вълк достига на дължина до

 4 - 6 см
 10 - 12 см
 16 - 18 см

14. Неприятели на дивия заек са

 само чакалът и лисицата
 само белката и черния пор
 всички косм и някои перн хищници

15. Най-опасни за катерицата са

 златката, бялката и едрите сови
 лисицата
 вълкът и чакала

16. Чакалът консумира

 само растителна храна
 само животинска храна
 животинска и растителна храна

17. Главните неприятели на чакала в природата са

 лисиците
 язовците
 вълците и едрите кучета

18. Дължината на предната стъпката на израснала мъжка лисица достига

 2 - 3 см
 4 - 6 см
 10-12 см

19. Кое от сетивата на лисицата е най-слабо развито?

 Зрение
 Обоняние
 Слух

20. Един от белезите за отлич на дивата от дом котка е черното петно на стъпалото При дивата то

 обхваща цялото стъпало
 обхваща 2/3 от стъпалото
 обхваща само основата на стъпалото